Dane Podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 19

Imię i nazwisko Dyrektora: Aneta Jabłońska

Adres: ul. Szkolna 13, 87-800 Włocławek

Telefon:  +4854235-52-29

Telefon kom.: 501 296 538

Fax: 054/235-52-29

Poczta elektroniczna:  sp19@op.pl

Strona internetowa: sp19.wloclawek.pl

REGON: 000861558

RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku ze spełnieniem obowiązku informacyjnego zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

– Administratorem pozyskiwania danych jest: Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku, ul. Szkolna 13, tel. 54/235-52-29, adres e-mail: sp19@op.pl

– Przedstawicielem Administratora w zakresie przetwarzania pozyskiwanych danych jest Pani Aneta Jabłońska – dyrektor szkoły, tel. 501296758, adres e-mail: sp19@op.pl

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji obowiązku szkolnego, zadań Statutowych Szkoły, SIO.

– Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Prawo Oświatowe oraz zgodę osoby, której dane dotyczą.

– Pozyskiwane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administracji, nauczycieli, firmę Vulcan – podmiot, któremu powierzono dane.

– Pozyskane powierzone dane nie będą podlegały przekazaniu do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

– Pozyskane dane uczniów, rodziców będą przetwarzane przez Administratora przez okres do końca edukacji, dokumentacja przebiegu nauczania zgodnie z przepisami archiwizacji.

– Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko, klasa) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.sp19.wloclawek.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów na podstawie pisemnej zgody rodziców ucznia.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od administratora dostępu do pozyskanych danych osobowych jej dotyczących,

– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,

– przenoszenia pozyskanych danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przestrzegania przepisów RODO,

– podanie pozyskanych przez Administratora danych jest obowiązkowe i nastąpiło na mocy prawa; stanowi wymóg ustawowy lub na mocy dobrowolnej zgody.

Ochrona Danych Osobowych

Jadwiga Olejniczak – inspektor ds. ochrony danych osobowych

adres e-mail:  j.olejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

adres siedziby- Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych ul.Wojska Polskiego 27

nr  tel.  54 427-01-58

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Szkole Podstawowej nr 19 sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>